ROSS GmbH Münih / Almanya

 

Türkiye’den Avrupa’ya uzanan ticari köprünüz 
İş hayatınızın başarısı için uzatılmış sadık bir el

 

Almanya'da Denetim, Mali Müşavirlik ve 
Muhasebe (Outsourcing)

 

 
  Kurumsal vergi danışmanlığı
  Bireysel vergi danışmanlığı
  Denetim hizmetleri
  Bağımsız dış denetim
  Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler
  Serbest bölgeler
  Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi ( Çifte vergilendirme)
  Temel Alman Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
  Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi 
  İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık 
  Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
  “Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi 
  Transfer fiyatlandırması ilişkili kuruluş işlemleri analizi 
  Transfer fiyatlandırması fiyat karşılaştırmaları 
  Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış ticaret mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
  Çok uluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri 
  Şirket satın alma, devir, birleşme ve bölünmeleri
  Vergi yargısı
  Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde davaların açılması ve takibi

Daha fazla bilgi için E-Mail adresimiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.